idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

 


Przesłanie Pana Cogito

Zbigniew Herbert

Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Napisał(a): dnia Aug 05 2017
Aktualności. Galicja.net.pl >>

Rozdział XVII
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 127. §  1.  Kto,  mając  na  celu  pozbawienie  niepodległości,  oderwanie
części  obszaru  lub  zmianę  przemocą  konstytucyjnego  ustroju  Rzeczypospolitej
Polskiej,  podejmuje  w porozumieniu  z innymi  osobami  działalność  zmierzającą
bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego  w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 128. §  1.  Kto,  w celu  usunięcia  przemocą  konstytucyjnego  organu
Rzeczypospolitej  Polskiej,  podejmuje  działalność  zmierzającą  bezpośrednio  do
urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego  w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Kto  przemocą  lub  groźbą  bezprawną  wywiera  wpływ  na  czynności
urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 129. Kto,  będąc  upoważniony  do  występowania  w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną
organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 130. § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


§ 2. Kto,  biorąc  udział  w obcym  wywiadzie  albo  działając  na  jego  rzecz,
udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w §
2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich
uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto działalność obcego wywiadu organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5  albo karze
25 lat pozbawienia wolności.
Art. 131. §  1.  Nie  podlega  karze  za  usiłowanie  przestępstwa  określonego
w art. 127  § 1, art. 128  § 1  lub  w art. 130  § 1  lub 2, kto dobrowolnie poniechał
dalszej działalności i ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw
wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu; przepis art. 17  § 2  stosuje się
odpowiednio.
§ 2. Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 128 § 2, art. 129  lub
w art.  130  §  3,  kto  dobrowolnie  poniechał  dalszej  działalności  i podjął  istotne
starania  zmierzające  do  zapobieżenia  popełnieniu  zamierzonego  czynu
zabronionego  oraz  ujawnił  wobec  organu  powołanego  do  ścigania  przestępstw
wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu.
Art. 132. Kto,  oddając  usługi  wywiadowcze  Rzeczypospolitej  Polskiej,
wprowadza w błąd polski organ państwowy przez dostarczanie podrobionych lub
przerobionych  dokumentów  lub  innych  przedmiotów  albo  przez  ukrywanie

prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie
dla Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 132a. (utracił moc)
3)
Art. 133. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 134. Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Art. 135. §  1.  Kto  dopuszcza  się  czynnej  napaści  na  Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 136. §  1.  Kto  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  dopuszcza  się
czynnej  napaści  na  głowę  obcego  państwa  lub  akredytowanego  szefa
przedstawicielstwa  dyplomatycznego  takiego  państwa  albo  osobę  korzystającą
z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów
międzynarodowych,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  dopuszcza  się  czynnej
napaści  na  osobę  należącą  do  personelu  dyplomatycznego  przedstawicielstwa
obcego  państwa  albo  urzędnika  konsularnego  obcego  państwa,  w związku
z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Karze  określonej  w §  2  podlega,  kto  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej publicznie znieważa osobę określoną w § 1.

§ 4. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa osobę
określoną w § 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
Art. 137. §  1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło,
sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
§ 2. Tej  samej  karze  podlega,  kto  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej
znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę
lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo
tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.
Art. 138. § 1. Przepisy art. 136  oraz 137  § 2  stosuje się, jeżeli państwo obce
zapewnia wzajemność.
§ 2. Przepisy art. 127, 128, 130 oraz 131 stosuje się odpowiednio, jeżeli czyn
zabroniony popełniono na szkodę państwa sojuszniczego, a państwo to zapewnia
wzajemność.
Art. 139. W sprawie o przestępstwo określone w art. 127, art. 128  oraz art.
130  sąd może orzec przepadek  przedmiotów również wtedy, gdy przedmioty nie
stanowią własności sprawcy.

Edytowano: Aug 05 2017 o 8:19 PM

Wstecz